Yetitablet at Rinnekoti disability center

 

....Yetitablet at Rinnekoti Disability Centre..Yetitablet on monipuolinen työkalu Rinnekodissa..Yetitablet en Rinnekoti .. Yetitablet im Rinnekoti Heim für Menschen mit Behinderung ....

IMG_4490.JPG

....

Rinnekoti is a private health care provider for people with disabilities, offering housing, employment and inclusion services for people with disabilities and autism.

Rinnekoti has been a solid factor in its field since it started operations in 1927. The purpose of Rinnekoti's services is to support its customers in their everyday life, and therefore, the services are always tailored to the customer's needs and wishes. The values of Rinnekoti are based on a good life, expertise, and closeness.

Originally developed for special needs and special groups, the Yetitablet is currently available in seven Rinnekoti units. Five units use 65-inch Yetitablets with electronic e-Box stands, and two units use 27- and 43-inch tablets with special padded frames. The size of the tablet and the stands for the tablets are individually selected based on the customers to support the unit in the best possible way. Factors that have been taken into account include the possibility for group activity, customers’ independent work on the tablet, tablet mobility and height adjustability. The devices are safe with 4mm safety glass and a durable aluminum body. The Yetitablets are made to withstand heavy use.

..

Rinnekoti on yksityinen kehitysvamma-alan toimija, joka tarjoaa asumispalveluita sekä työllistymistä ja osallisuutta edistäviä palveluja kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille.

Rinnekoti on vankka toimija alallaan, sillä toiminta on alkanut jo vuonna 1927. Rinnekodin palveluiden tavoitteena on tukea asiakkaitaan arjen asioissa ja siksi palvelukokonaisuudet tehdään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Rinnekodin arvot pohjautuvatkin hyvään elämään, asiantuntijuuteen ja lähimmäisyyteen. 

Erityistarpeisiin ja erityisryhmiin alun perin kehitettyjäYetitabletteja on tällä hetkellä seitsemässä Rinnekodin toimintayksikössä. Viidessä yksikössä on käytössä 65-tuumaiset Yetitabletit sähköisillä e-Box jalustoilla ja kahdessa yksikössä ovat 27 ja 43-tuumaiset tabletit pehmustetuilla kehikoilla. Tablettien koot ja jalustat ovat valittu jokaiseen yksikköön asiakkaiden toimintakyvyn pohjalta ja yksikön toiminnan tueksi. Huomioituja seikkoja ovat olleet mm. ryhmämuotoinen toiminta, asiakkaiden itsenäinen työskentely tabletilla, tabletin liikuteltavuus ja korkeuden säädeltävyys. Laitteet ovat turvallisia, sillä niissä on 4mm turvalasi sekä vahva alumiinirunko. Yetitabletit on kehitetty kestämään kovaakin käyttöä.

..

Rinnekoti es un proveedor privado de cuidados de la salud para personas con discapacidad, que ofrece servicios de vivienda, empleo e inclusión para personas con discapacidad y autismo.

Rinnekoti ha sido un factor sólido en su sector desde que comenzó a operar en 1927. El propósito de los servicios de Rinnekoti es apoyar a sus clientes en su vida cotidiana y, por lo tanto, los servicios siempre se adaptan a las necesidades y deseos del cliente. Los valores de Rinnekoti se basan en una buena vida, experiencia y cercanía.

Desarrollado originalmente para necesidades especiales y grupos especiales, la Yetitablet está actualmente disponible en siete unidades residenciales de Rinnekoti. Cinco unidades residenciales usan Yetitablets de 65” con soportes electrónicos e-Box, y dos unidades usan tabletas de 27” y 43” con marcos acolchados especiales. El tamaño de la tablet y los soportes se seleccionan individualmente en función de los clientes para apoyar la unidad de la mejor manera posible. Los factores que se han tenido en cuenta incluyen la posibilidad de actividades grupales, el trabajo independiente de los clientes en la tablet, la movilidad de la tablet y el ajuste de altura. Los dispositivos son seguros con vidrio de seguridad de 4mm y un cuerpo de aluminio duradero. Las Yetitablets están hechas para soportar un uso intensivo.

..

Rinnekoti ist ein privater Gesundheitsserviceanbieter für Menschen mit Behinderungen und Autismus und bietet seinen Klienten Möglichkeiten zum Wohnen, Arbeiten und Inklusionsservice an.

In diesem Sektor ist Rinnekoti seit 1927 ein etablierter Anbieter. Der Zweck der Dienstleistungen von Rinnekoti ist es, seine Kunden in ihrem täglichen Leben zu unterstützen, und daher sind die Dienstleistungen immer auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zugeschnitten. Die Werte von Rinnekoti basieren auf einem guten Leben, Fachwissen und Nähe.

Ursprünglich für Menschen mit speziellen Bedürfnissen und erhöhtem Förderungsbedarf entwickelt, wird das Yetitablet derzeit in sieben Rinnekoti-Einrichtungen verwendet. Fünf Einrichtungen verwenden 65-Zoll-Yetitablets mit elektrischen E-Box-Ständern, und zwei Einrichtungen verwenden 27- und 43-Zoll-Spezialtablets mit gepolsterten Rahmen. Die Größe der Tablets und die Ständer wurden  individuell nach Kundenwunsch ausgewählt, um die Klienten bestmöglich zu unterstützen. Zu den berücksichtigten Faktoren zählen die Möglichkeit der Gruppenaktivität, des eigenständigen Arbeitens der Bewohner am Tablet, die Mobilität des Tablets und die Höhenverstellbarkeit. Das Tablet mit 4 mm Sicherheitsglas und robusten Aluminiumgehäuse bringt zusätzliche Stabilität. Somit sind die Yetitablets sehr belastbar.

….

IMG_4358.JPG

.... The tablets can do many things.. Tabletit taipuvat moneen tekemiseen .. Con la Yetitablet se pueden hacer tantas cosas .. Das Yetitablet wird vielseitig eingesetzt ....

....

Kuori Oy has delivered Yetitablets to Rinnekoti's adult, child and adolescent units. The tablets are used either daily or several times a week, depending on the unit. At these units, the Yetitablets are mostly used to play games, stimulate the senses, to listen & play music, and also for painting and drawing. The applications are always used in the units according to the capabilities of the customers. “With the Yetitablet we can to target the activities on different levels of the customers," says Satu Suihkonen, Head of Pikkurinne's Service Unit. For example, if the games are too challenging for a customer they use music and sensory applications instead. Sensory and audio applications are the favorites of Hiiala's children unit and they enable them to participate independently. Even accidentally produced sounds teach the children about cause-and-effect relationships and the joy is great when sounds are produced. The best thing about our 27-inch Yetitablet is that it can be placed next to the child even in a reclining position so that usability is the same for everyone”, says Annu Aromaa, Head of the Hiiala Service Unit. When using the tablet, customers operate according to their capabilities, either independently or with assistance. The tablet is also capable of practicing motor skills of the customers, thanks to its large size. The Yetitablet is extremely suitable for Rinnekoti’s customers because of its versatility. It brings customers new digital stimuli, opportunities, and experiences.

..

Kuori Oy on toimittanut Yetitabletteja Rinnekodissa niin aikuisten kuin lasten ja nuorten yksiköihin. Tabletit ovat käytössä joko päivittäin tai useamman kerran viikossa, riippuen yksiköstä. Yetejä käytetään Rinnekodissa suurimmaksi osaksi pelaamiseen, aistien stimulointiin, musiikin kuunteluun ja soittamiseen sekä maalaamiseen ja piirtämiseen. ”Sovelluksia käytetään yksiköissä aina asiakkaiden toimintakyvyn mukaan ja Yetitabletilla pystytään hyvin kohdentamaan toimintaa eri tasoisille asiakkaille”, toteaa Pikkurinteen palveluyksikön johtaja Satu Suihkonen. Esimerkiksi asiakkaille kenelle pelit ovat liian haastavia käytetään musiikki- ja aistisovelluksia. ”Aistisovellukset sekä ääntä tuottavat sovellukset ovat Hiialan lasten suosikkeja ja niiden avulla lapset pystyvät osallistumaan omatoimisesti. ”Vahingossakin” tuotettu ääni opettaa lapselle syy-seuraus suhteita ja riemu on suuri ääniä tuottaessa. Parasta meillä olevassa 27-tuumaisessa Yetitabletissa on, että sen saa lapsen viereen myös makuuasennossa, jolloin käytettävyys on yhdenvertaista kaikille”, kertoo Hiialan palveluyksikön johtaja Annu Aromaa. Tabletilla asiakkaat toimivat oman toimintakykynsä mukaisesti joko itsenäisesti tai avustettuna. Tabletilla pystytään harjoittamaan myös motorisia taitoja sen ison koon ansiosta. Yetitablet soveltuukin Rinnekodin asiakkaille todella hyvin sen monipuolisuuden ansiosta. Se tuo asiakkaille uusia digitaalisia virikkeitä, mahdollisuuksia ja kokemuksia.

..

Las tabletas se usan diariamente o varias veces a la semana, dependiendo de la unidad residencial. En estas unidades, las Yetitablets se usan principalmente para jugar, estimular los sentidos, escuchar y reproducir música, también para pintar y dibujar. Las aplicaciones siempre se utilizan en las unidades de acuerdo con las capacidades de los clientes. ‘Con Yetitablet podemos dirigir las actividades a diferentes niveles de los clientes’, dice Satu Suihkonen, Jefe de la Unidad de Servicio de Pikkurinne. Por ejemplo, si los juegos son demasiado desafiantes para un cliente, usan música y aplicaciones sensoriales. Las aplicaciones sensoriales y de audio son las favoritas de la unidad infantil de Hiiala y les permite participar de forma independiente. Incluso los sonidos producidos accidentalmente enseñan a los niños sobre las relaciones de causa y efecto y la alegría es genial cuando se producen sonidos. ‘Lo mejor de nuestra Yetitablet de 27” es que se puede colocar al lado del niño incluso en una posición reclinable para que la usabilidad sea la misma para todos’, dice Annu Aromaa, Jefe de la Unidad de Servicio de Hiiala. Al usar la tableta, los clientes operan de acuerdo con sus capacidades, ya sea de forma independiente o con asistencia. La tableta también es capaz de poner en práctica las habilidades motoras de los clientes, gracias a su gran tamaño. La Yetitablet es extremadamente adecuada para los clientes de Rinnekoti debido a su versatilidad. Ofrece a los clientes nuevos estímulos digitales, oportunidades y experiencias.

..

Kuori Oy hat Yetitablets an die Kinder- , Jugend- und Erwachsenenabteilungen von Rinnekoti geliefert. Die Tablets werden je nach Einrichtung entweder täglich oder mehrmals wöchentlich verwendet. In diesen Einheiten werden die Yetitablets hauptsächlich zum Spielen, zum Stimulieren der Sinne, zum Hören und Spielen von Musik sowie zum Malen und Zeichnen verwendet. Die Apps werden in den Einheiten immer  entsprechend den Fähigkeiten der Bewohner verwendet. "Mit dem Yetitablet können wir die Aktivitäten auf die verschiedenen Levels der Kunden ausrichten", berichtet Satu Suihkonen, Leiterin der Rinnekoti Pikkurinne-Einrichtung . Wenn die Spiele beispielsweise für einen Bewohner zu herausfordernd sind, verwenden sie stattdessen Musik- und sensorische Apps. Audioanwendungen sind die Lieblingsapplikationen der Hiiala-Kindereinrichtung und ermöglichen eigenständiges und individuelles  Teilnehmen. Selbst versehentlich erzeugte Klänge vermitteln den Kindern Ursache-Wirkungs-Beziehungen, und die Freude an der Erzeugung von Klängen ist groß. Das Beste an unserem 27-Zoll-Yetitablet ist, dass es auch in liegender Position neben das Kind gestellt werden kann, sodass die Bedienbarkeit für alle gleich ist”, Annu Aromaa, Leiterin der Hiiala-Einrichtung. Bei der Verwendung des Tablets arbeiten die Klienten entweder unabhängig voneinander oder mit Hilfestellungen , je nach ihren individuellen Möglichkeiten Das Tablet ist dank seiner Größe auch in der Lage, die motorischen Fähigkeiten der Kunden zu trainieren. Das Aufgrund seiner Vielseitigkeit eignet sich das Yetitablet hervorragend für die Bewohner der Rinnekoti-Einrichtungen . Es bringt den Kunden neue digitale Stimulierungen, Erfahrungen und Möglichkeiten.

....

IMG_4469.JPG

....

The leaders of all Rinnekoti housing units that have a Yetitablet in their premises, state that they are easy-to-use and functional tools for work and that customers enjoy using them. Kirsi Isomäki, Director of the Einola Service Unit, says: “The Yeti is also an educational tool for us, along with games and other applications. For example, some of our young people are also able to use tasks and applications that contain English words. At Kartanonhaka disability center the Yetitablet is involved in various group activities, for example in the workgroup. Leena Tuononen, Head of Service Unit, is very pleased with how well Yetitablet can be utilized across different groups. “We usually have several clients in our groups and some of them need more support than others. The Yetitablet acts as a tutor in the group. Some clients may go to Yetitablet to do some exercises and some may do them with the instructor in other ways. The tablet keeps the customers interested and does not require any special preparation or materials from the instructors. The range of applications is wide, and apps can be found for every group, whether it is the senses group, the studio group or the imaginary travel group”, says Tuononen.


At the Kartanonhaka disability center, the Yetitablet has also been found to be an excellent tool for group forming. The tablet inspires customers to try and do new things and is often surrounded by customers who also watch what is happening. The 10 touchpoints allow multiple people to use the tablet at the same time, allowing applications to be used, for example, in pairs or small groups. “Working together delivers important communication skills and it develops the ability to collaborate. Yetitabitablet is an excellent tool for both individual and group activities”, Tuononen concludes.

..

Kaikkien Rinnekodin palveluyksiköiden johtajat, joiden yksiköissä Yetitabletit ovat käytössä, toteavat että ne ovat helppokäyttöisiä ja toimivia välineitä työssä ja asiakkaat nauttivat niiden käytöstä. Einolan palveluyksikön johtaja Kirsi Isomäki kertoo: ”Yeti toimii meillä myös opettavana työkaluna pelien ja muiden sovellusten ohella. Esimerkiksi osa nuorista osaa käyttää myös englanninkielisiä sanoja sisältäviä tehtäviä ja sovelluksia.” Toimintakeskus Kartanonhaassa Yetitablet on taas mukana erilaisissa ryhmätoiminnoissa ateljee-ryhmästä työtoimintaryhmään. Palveluyksikön johtaja Leena Tuononen onkin erittäin tyytyväinen siihen, miten hyvin Yetitablettia voidaan hyödyntää eri ryhmissä. ”Meillä ryhmiin osallistuu yleensä useita asiakkaita ja heistä osa tarvitsee enemmän tukea kuin toiset. Yetitablet toimiikin näin ohjaajan apuna ryhmässä. Osa asiakkaista voi mennä Yetitabletille tekemään aihealueeseen liittyviä harjoitteita ja osa taas tehdä niitä tuetummin ohjaajan kanssa muilla tavoin. Tabletti pitää asiakkaiden mielenkiinnon yllä eikä vaadi ohjaajilta erillisiä valmisteluja tai materiaaleja. Sovellusvalikoima on runsas ja niitä löytyy jokaiseen ryhmään oli kyse sitten aisti-ryhmästä, ateljee-ryhmästä taikka mielikuvamatka-ryhmästä.” kertoo Tuononen.

Kartanonhaassa ollaan myös huomattu Yetitabletin olevan erinomainen työkalu ryhmäytymiseen. Tabletti innostaa asiakkaita kokeilemaan ja tekemään asioita, ja sen ympärille kokoontuu usein asiakkaita myös seuraamaan tekemistä. 10 kosketuspisteen ansiosta useamman henkilön on mahdollista käyttää tablettia saman aikaisesti, jolloin sovelluksia voidaan käyttää esimerkiksi parin kanssa tai pienissä ryhmissä. ”Yhdessä tehtäessä tulee samalla harjoiteltua tärkeitä kommunikaatiotaitoja ja yhteistyökykyä. Yetitablet onkin erinomainen työkalu niin yksilö kuin ryhmätoiminnassa”, kiteyttää Tuononen.

..

Los líderes de todas las unidades de Rinnekoti que utilizan Yetitablets, afirman que son herramientas fáciles de usar, funcionales para el trabajo y que los clientes disfrutan usándolas. Kirsi Isomäki, Director de la Unidad de Servicio de Einola, dice: ‘La Yeti también es una herramienta educativa para nosotros, junto con juegos y otras aplicaciones. Por ejemplo, algunos de nuestros jóvenes también pueden ejecutar tareas y aplicaciones que contienen palabras en inglés’. En el centro de discapacidad de Kartanonhaka, la Yetitablet participa en diversas actividades grupales, por ejemplo, en el grupo de trabajo. Leena Tuononen, Jefa de Unidad de Servicio, está muy satisfecha con lo bien que Yetitablet se puede utilizar en diferentes grupos. ‘Por lo general, tenemos varios clientes en nuestros grupos y algunos de ellos necesitan más apoyo que otros. El Yetitablet actúa como tutor en el grupo. Algunos clientes pueden usar la Yetitablet para hacer algunos ejercicios y otros pueden hacerlos con el instructor de otras maneras. La tableta mantiene a los clientes interesados y no requiere ninguna preparación especial o material de los instructores. La gama de aplicaciones es amplia, y se pueden encontrar aplicaciones para cada grupo, ya sea el grupo de los sentidos, el grupo de estudio o el grupo de viaje imaginario’, dice Tuononen.


En el centro de discapacidad de Kartanonhaka, también se ha encontrado que la Yetitablet es una excelente herramienta para la formación de grupos. La tableta inspira a los clientes a intentar hacer cosas nuevas y, a menudo, está rodeada de clientes que también observan lo que está sucediendo. Los 10 puntos de contacto permiten que varias personas usen la tablet al mismo tiempo, por lo que es posible que las aplicaciones se utilicen, por ejemplo, en pares o grupos pequeños. ‘Trabajar juntos brinda importantes habilidades de comunicación y desarrolla la capacidad de colaborar. Yetitabitablet es una herramienta excelente para actividades individuales y grupales’, concluye Tuononen.

..

Die Verantwortlichen aller Rinnekoti-Wohneinheiten, die ein Yetitablet in ihren Räumlichkeiten haben, geben an, dass sie benutzerfreundliche und funktionale Hilfsmittel für die Arbeit sind und dass die Kunden sie gerne nutzen. Kirsi Isomäki, Direktorin der Einola Einrichtung, berichtet: „Das Yeti ist neben dem Spielen und anderen Anwendungen auch ein Lehrmittel für uns. Einige unserer jungen Leute können beispielsweise auch Aufgaben und Anwendungen verwenden, die englische Wörter enthalten.” Im Kartanonhaka Heim ist das Yetitablet bei verschiedenen Gruppenaktivitäten integriert, zum Beispiel in der Arbeitsgruppe. Leena Tuononen, Leiterin der Einrichtung, ist sehr zufrieden damit, wie gut das Yetitablet in verschiedenen Gruppen eingesetzt werden kann. „Wir haben normalerweise mehrere Klienten in unserer Gruppe und einige von ihnen benötigen etwas  mehr Unterstützung als andere. Das Yetitablet fungiert als Tutor in der Gruppe. Einige Kunden können zum Yetitablet gehen, um einige Übungen zu machen, und andere können sie mit dem Betreuer auf andere Weise machen. Das Tablet hält die Kunden bei Interesse und erfordert keine speziellen Vorbereitungen oder Materialien von den Instruktoren. Das Anwendungsspektrum ist breit und es gibt Apps für jede Gruppe, egal ob es sich um die Sinnesgruppe, die Studiogruppe oder die imaginäre Reisegruppe handelt “, sagt Tuononen.


In der Kartanonhaka Einrichtung hat sich das Yetitablet auch als hervorragendes Instrument zur Gruppenbildung erwiesen. Das Tablet inspiriert Klienten zum Ausprobieren von neuen Dingen und ist oft von Bewohnern umgeben, die auch zuschauen, was gerade passiert. Die 10 Touchpoints ermöglichen die gleichzeitige Verwendung des Tablets durch mehrere Personen, sodass Anwendungen beispielsweise paarweise oder in kleinen Gruppen verwendet werden können. „Die Zusammenarbeit unterstützt wichtige Kommunikationsfähigkeiten und fördert die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Das Yetitabitablet ist ein hervorragendes Tool für Einzel- und Gruppenaktivitäten “, fasst Tuononen zusammen.

....

 
 

At Kartanonhaka disability center Yetitablet is used in various group activities. Easy to use and durable Yetitablet brings happiness to each day and it helps customers to learn new things.

 

Toimintakeskus Kartanonhaassa Yetitablettia käytetään eri ryhmätoiminnassa osana osallistavaa toimintaa. Helppokäyttöinen ja kestävä Yetitabletti tuo iloa arkeen ja auttaa samalla oppimaan uutta.