Enabling access to technology and developing stronger human connections - Yetitablets in disability centers

 

....Validia Housing..Validia Asuminen..Residencias Validia....

validia_1.jpg

….

Validia Housing offers high-quality housing services for people with physical or mental disabilities and other people with a functional disorder or physical disability. The company is a responsible, fully Finnish-owned enterprise and an affiliate of the Finnish Association of People with Physical Disabilities. The company’s ethical background is seen in their friendly and customer-oriented working culture. Validia housing is one of the leading service providers and leaders in the Finnish field with almost 50 years of experience.

..

Validia Asuminen tuottaa laadukkaita asumispalveluja fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja muille toimintaesteisille henkilöille. Validia Asuminen on suomalaisessa omistuksessa oleva vastuullinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia. Eettinen tausta näkyy ystävällisenä ja asiakaskeskeisenä työkulttuurina. Validia Asuminen on alan kärkiasiantuntija Suomessa jo lähes 50 vuoden kokemuksella. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt yritykselle Yhteiskunnallinen yritys -merkin.

..

Residencias Validia ofrece servicios de vivienda de alta calidad para personas con discapacidades físicas o mentales y personas con trastornos funcionales. La empresa es una empresa responsable, totalmente de propiedad finlandesa y está afiliada con la Asociación Finlandesa de Personas con Discapacidades Físicas. El marco ético de la empresa se refleja en su cultura de trabajo amigable y orientada al cliente. Residencias Validia es uno de los principales proveedores de servicios y líderes en el campo finlandés con casi 50 años de experiencia.

….

….Yetitablet supports motor coordination and social capacity..Yetitablet tukee motoriikkaa ja sosiaalista toimintakykyä..Yetitablet apoya la coordinación motriz y la capacidad social….

….

Validia-house in Porslahti, Eastern part of Helsinki, started to use the Yetitablet in summer 2018. The objective was to support communication and working order of the inhabitants. The giant tablet proved to support group formation well and develop motor coordination.

This Validia house is situated in a peaceful and green area of Vuosaari and offers housing services for people with physical or mental disabilities and other people with a functional disorder or physical disability. Validia Housing is a builder of dignified living. The company invests in good customer experience and the continuous development of their expertise. The target is that every one of their clients can live as much of an independent life as possible.

The community sense between residents of different ages in the housing services is an important value to achieve. Although the primary goal for the Yetitablet use was that most of the residents learn to use it and its application content individually, the objective was also to increase the sense of community and social working order.

..

Porslahden Validia-talo Vuosaaressa otti käyttöön Yetitabletin kesällä 2018. Yetitabletin käytön tavoitteena oli tukea asukkaiden yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä. Jättitabletti osoittautui hyväksi ryhmäytymisen välineeksi ja motoriikan kehittäjäksi.

Validia-talo Porslahti tarjoaa rauhallisella ja vehreällä Vuosaaren alueella palveluasumista fyysisesti vammaisille ja toimintarajoitteisille henkilöille. Validia Asuminen panostaa asiakaskokemukseen ja siihen, että jokainen asukas voisi elää mahdollisimman itsenäistä elämää.

Palveluasumisessa yhteisöllisyys eri ikäisten asukkaiden kesken on kuitenkin tärkeä arvo. Vaikka kokeilun ensisijaisena tavoitteena oli, että mahdollisimman moni talon asukkaista oppii käyttämään laitetta ja sen sovelluksia itsenäisesti, haluttiin Yetitabletin tukevan myös asukkaiden yhteisöllisyyttä ja sosiaalista toimintakykyä.

..

La residencia Validia en Porslahti, parte oriental de Helsinki, comenzó a utilizar la Yetitablet en el verano de 2018. El objetivo era apoyar la comunicación y el orden de trabajo de los habitantes. La tableta gigante demostró apoyar bien la formación de grupos y desarrollar la coordinación motora.

Esta residencia está situada en una zona verde y tranquila de Vuosaari y ofrece servicios de alojamiento para personas con discapacidades físicas o mentales y personas con trastornos funcionales. Residencias Validia es una fabricante de vida digna. La compañía invierte en la buena experiencia del cliente y en el desarrollo continuo de su pericia. El objetivo es que cada uno de sus clientes pueda vivir una vida lo más independiente posible.

El sentido comunitario entre los residentes de diferentes edades en los servicios de vivienda es un valor importante para alcanzar. Aunque el objetivo principal para el uso de Yetitablet era que la mayoría de los residentes aprendieran a usarlo y su contenido de aplicación individualmente, también lo era aumentar el sentido de comunidad y funcionamiento social.

….

validia_3.jpg

….Yetitablet supports supervised activities..Yetitablet tukee ohjattua toimintaa..Yetitablet apoya actividades supervisadas….

….

Yetitablet was integrated as a part of the supervised group activities as soon as the introduction period was finished. Supervised activities focused on the use of applications based on the requirements of the house and inhabitants. Once a week inhabitants were having quizzes, participating in virtual traveling or playing various instruments. Music reviewing, movies, and news were also popular among the residents. Instructors were also organizing dances, exercises with chairs and community singing with the Yetitablet.

The Yetitablet offers a versatile selection of applications and a wide variety of choice. Naturally, certain games were welcomed more over others and gained popularity among all inhabitants in Porslahti. These were for example solitaire, various quizzes, farm game and Word of Wonders, just to mention a few.

..

Yetitablet otettiin ohjattuun ryhmätoimintaan mukaan heti käyttöönottokoulutuksen jälkeen. Ohjattu toiminta keskittyi erilaisten asumisyksikön tarpeita vastaavien sovellusten käyttöön. Kerran viikossa asukkaat pääsivät pelaamaan jättitabletilla erilaisia tietovisoja, harrastamaan mielikuvamatkailua tai soittamaan eri instrumentteja. Levyraadit, elokuvat ja uutiset olivat myös asukkaiden mieleen. Lisäksi Yetitablet oli mukana tansseissa, tuolijumpassa ja yhteislaulussa.

Yetitabletin sovellukset ovat monipuolisia ja niissä riittää valinnan varaa. Kuitenkin tietyt pelit osoittautuivat Porslahden asukkaiden ehdottomiksi suosikeiksi. Sovelluksista useimmin käytössä ovat olleet muun muassa pasianssi, tietovisat, farmisovellukset ja sanapeli Words of Wonders.

..

Yetitablet se integró como parte de las actividades supervisadas del grupo tan pronto como terminó el período de introducción. Las actividades supervisadas se centraron en el uso de aplicaciones basadas en los requisitos de la residencia y sus habitantes. Una vez a la semana, los habitantes hacían pruebas, participaban en viajes virtuales o tocaban varios instrumentos. Revisiones de música, películas y noticias también fueron populares entre los residentes. Los instructores también organizaron bailes, ejercicios con sillas y canto comunitario con la Yetitablet.

Yetitablet ofrece una selección versátil de aplicaciones y una amplia variedad de opciones. Naturalmente, ciertos juegos fueron recibidos más que otros y ganaron popularidad entre todos los habitantes en Porslahti. Estos fueron, por ejemplo, solitario, acertijos, la granja y palabra de maravillas, solo por mencionar algunos.

….

….A giant tablet is a useful solution..Jättitabletti on hyödyllinen laite..Una tableta gigante es una solución útil….

….

Yetitablet has been popular with the residents and the solution was found to be useful for its users. The aim of the use was to have the residents learn through group activities to use the Yetitablet independently and this goal was accomplished. When the residents learned to use the Yetitablet, they were constantly approaching the device without any fear, and they felt the tablet was providing high amusement and entertainment.

One of the main benefits of the giant tablet that was noticed was an increase in the interaction skills and activity of the residents. The Yetitablet automatically supported group formation and the residents participated enthusiastically in discussions and joint activities.

..

Yetitablet oli Validia-talo Porslahden asukkaiden mieleen ja laite koettiin käyttäjien keskuudessa hyödylliseksi. Kokeilun tavoitteena oli, että asukkaat oppivat ryhmätoiminnan kautta käyttämään Yetiä myös itsenäisesti ja tämä tavoite toteutui. Kun asukkaat oppivat käyttämään Yetitabletia, he hakeutuivat rohkeasti laitteen ääreen ja kokivat jättitabletin hyväksi ajanvietteeksi.

Jättitabletin suurin hyöty huomattiin siinä, että asukkaiden vuorovaikutustaidot ja aktiivisuus lisääntyivät. Yetitablet lisäsi automaattista ryhmäytymistä ja asukkaat osallistuivat innokkaasti keskusteluihin ja yhteiseen toimintaan.

..

Yetitablet ha sido popular entre los residentes y se encontró que la solución era útil para sus usuarios. El objetivo del uso era que los residentes aprendieran a través de las actividades grupales a utilizar la Yetitablet de forma independiente, lo cual se logró efectivamente. Cuando los residentes aprendieron a usar la Yetitablet, se acercaban constantemente al dispositivo sin ningún temor, y sentían que la tableta proporcionaba gran diversión y entretenimiento.

Uno de los principales beneficios de la tableta gigante que se notó fue el aumento de las habilidades de interacción y la actividad de los residentes. Yetitablet apoyó automáticamente la formación de grupos y los residentes participaron con entusiasmo en las discusiones y actividades conjuntas.

….

Peurunka-panorama.jpg

….

Residents also spontaneously asked assistants to participate in the games and use applications with them together. Residents downloaded new apps independently from the Google Play Store and e.g. swapped the wallpaper on the home screen to their liking. The fact that Yetitablet supports spatial and motor skills of the residents through a variety of applications was also demonstrated. Even for a blind user meaningful and suitable applications, such as Fingerpaint with Sound were found.

..

Asukkaat myös spontaanisti pyysivät avustajia mukaan peleihin ja käyttämään sovelluksia heidän kanssaan. Asukkaat latasivat itsenäisesti uusia sovelluksia Google Play -kaupasta ja vaihtoivat aloitusnäytön taustakuvia mieleisikseen. Kokeilussa selvisi myös se, että Yetitablet tukee asukkaiden hahmottamista ja motoriikkaa eri sovellusten avulla. Jopa sokealle käyttäjälle löytyi mielekästä tekemistä ja sopivia sovelluksia, kuten Fingerpaint with Sound -applikaatio.

..

Los residentes también solicitaron espontáneamente a los asistentes que participaran en los juegos y usaran las aplicaciones junto con ellos. Los residentes descargaron nuevas aplicaciones independientemente de Google Play Store y, por ejemplo, intercambiaron el fondo de pantalla en la pantalla de inicio a su gusto. También se demostró el hecho de que Yetitablet apoya las habilidades espaciales y motrices de los residentes a través de una variedad de aplicaciones. Incluso para un usuario ciego se encontraron aplicaciones significativas y adecuadas, como “Pinta a dedos con sonido”.

….

….Yetitablet is used conveniently..Jättitablet on käytössä sopivasti..Yetitablet se utiliza convenientemente….

….

When Yetitablet was taken into use in the Validia-house in Porslahti, the staff was worried that residents would spend too much time with the giant tablet. However, this did not happen.

Although Yetitablet is in frequent use, it has been used in harmony and peaceful coexistence. In the future, giant tablets are going to be used more and more as a communication tool within the house’s community. The Yetitablet would display daily schedules for everyone. It is also intended to be utilized in joint meetings as a means of assistance.

Together with the residents, it is considered to use streaming services to make the giant tablet fit for common film evenings. This means, that Yetitablet becomes more deeply part of the community activities of the house and it will digitalize the processes of Validia-house in Porslahti even more.

..

Kokeilun alussa Validia-talo Porslahden henkilökunta oli huolissaan, että asukkaat viettäisivät liikaa aikaa jättitabletilla. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Vaikka Yetitabletin käyttöaste on korkealla, on käyttö sujunut sulassa sovussa. Tulevaisuudessa jättitablettia aiotaan käyttää yhä enemmän talon yhteisöviestinnässä. Yetitablet näyttäisi asumisyksikön yhteiset aikataulut kaikille. Yetitabletia aiotaan hyödyntää myös yhteispalavereissa.

Asukkaiden kanssa on yhdessä mietitty maksullisten suoratoistopalveluiden käyttöä, jolloin jättitabletti sopisi yhteisten elokuvailtojen järjestämiseen. Näillä keinoilla Yetitablet pureutuu yhä syvemmin osaksi yksikön tekemistä ja digitalisoi Validia-talo Porslahden prosesseja.

..

Cuando se comenzó a usar la Yetitablet en la Residencia Validia de Porslahti, el personal temía que los residentes pasaran demasiado tiempo con la tableta gigante. Sin embargo, esto no sucedió.

Aunque Yetitablet está en uso frecuente, se ha utilizado en armonía y convivencia pacífica. En el futuro, las tabletas gigantes se usarán cada vez más como una herramienta de comunicación dentro de la comunidad residente. La Yetitablet mostraría horarios diarios para todos. También está destinado a ser utilizada en reuniones conjuntas como un medio de asistencia.

Junto con los residentes, se considera que se utilicen los servicios de transmisión para que la tableta gigante sea perfecta para las noches de películas. Esto significa que Yetitablet se vuelve más profundamente parte de las actividades comunitarias de la residencia y digitalizará aún más los procesos de la Residencia Validia en Porslahti.

….