Experiential learning for children - Yetitablets in pre-school education

 

....Yetitablet at kindergarten Paloaukea..Paloaukean päiväkoti Yetitablet Hyrrät-ryhmässä..Yetitablet en el jardín de infancia Paloaukea .. Yetitablet im Paloaukea Kindergarten ....

Hydrohex_1.PNG

….

In the municipality of Liperi strength comes from families with children, of which Liperi has the second largest amount in North Karelia. In Liperi traditions go hand in hand with development and technological advancement. The welfare of the area is built on a strong sense of community, caring, doing things together, encouraging perseverance and noticing good. This is also reflected in the early childhood education. In early education, Liperi has focused heavily on digitalization. Good examples of this are the “Teknologiaa ekosti” and “digireppu” projects.

Paloaukea kindergarten has been developed so that technology, digitality and exercise are a big part of everyday life. The daycare center has cozy facilities, a large gym and it is close to versatile sports and hiking areas. The versatile play areas of the kindergarten is available to all children. Paloaukea's kindergarten also collaborates with pre-primary and primary education next doors and also with the elderly home close by.

The Yetitablet has been in Paloaukea's kindergarten since the end of 2018 and has been in daily use ever since; for example in a group called “Hyrrät”, Annina Hirvonen, responsible for early childhood education, notes that “The children like the Yetitablet and are always there around it. Yeti is the main attraction!” The Yetitablet is mostly used in small groups led by a kindergarten teacher but sometimes kids can play their favorite games independently.

Yetitablet is used daily for a variety of activities. For example, kids can play educational games on multiple topics such as math and music. The Yetitablet also allows the kids to draw together, listen and play music together and to watch educational documents and programs from Yle Arena and YouTube. The children also use the Yetiablet to create dance performances by watching music videos and imitating them as well as using the tablet to play background music in their own original performances.

..

Liperin vahvuus ja juurevuus löytyvät lapsiperheistä, joita Liperissä on toiseksi eniten Pohjois-Karjalan kunnista. Juurevuus ja perinteet kulkevat käsi kädessä kehityksen ja teknologiamyönteisyyden kanssa. Liperiläisten hyvinvointi on yhteisöllisyyttä ja välittämistä, yhteistä tekemistä, sinnikkyyteen kannustamista ja hyvän huomaamista. Tämä kaikki näkyy myös kunnan varhaiskasvatuksessa. Liperin varhaiskasvatuksessa on vahvasti panostettu digitaalisuuteen. Tästä loistavina esimerkkeinä ovat Teknologiaa ekosti- ja Digireppu-hankkeet.

Muun muassa Paloaukean päiväkodin ympäristöä on kehitetty niin, että teknologia, digitaalisuus ja liikunta ovat iso osa sen arkea. Päiväkodissa on viihtyisät tilat ja iso liikuntasali sekä lähellä hyvät liikunta- ja retkeilymaastot. Päiväkodin monipuoliset leikkiympäristöt ovat kaikkien lasten käytössä. Paloaukean päiväkoti tekee myös yhteistyötä viereisen esi- ja alkuopetuksen sekä vanhainkodin kanssa.

Yetitabletti on ollut Paloaukean päiväkodissa vuoden 2018 lopusta ja on ollut siitä lähtien päivittäisessä käytössä mm. Hyrrät-ryhmässä. ”Lapset tykkäävät Yetitabletista ja ovat aina sen ympärillä, kun olen itse paikalla. Yeti on varsinainen vetonaula!” ¬- toteaa varhaiskasvatuksen vastaava Annina Hirvonen. Yetillä toimitaan lastentarhanopettajan ohjaamana ryhmissä sekä välillä lapset saavat pelata mieleisiään pelejä itsenäisesti.

Yetiä käytetään päivittäin monipuolisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sillä esimerkiksi pelataan opettavaisia pelejä eri aihealueisiin liittyen, kuten matematiikkaan, tietämiseen ja musiikkiin. Jättitabletilla myös piirretään yhdessä, kuunnellaan ja soitetaan musiikkia sekä katsotaan erilaisia opettavia dokumentteja ja ohjelmia Yle Areenasta ja Youtubesta. Lapset hyödyntävät Yetitablettia myös tanssiesityksien luonnissa katsomalla musiikkivideoita ja matkimalla niitä sekä omien tanssiesitysten taustamusiikin lähteenä.

..

En el municipio de Liperi, la fortaleza proviene de familias con niños, de los cuales Liperi tiene la segunda cantidad más grande en Karelia del Norte. En Liperi las tradiciones van de la mano con el desarrollo y el avance tecnológico. El bienestar del área se basa en un fuerte sentido de comunidad, cuidado, hacer las cosas juntos, fomentar la perseverancia y exaltar el bien. Esto también se refleja en la educación infantil. En la educación temprana, Liperi se ha centrado mucho en la digitalización. Buenos ejemplos de esto son los proyectos “Teknologiaa ekosti” y “digireppu”.

El jardín de infancia Paloaukea se ha desarrollado para que la tecnología, la digitalizacion y el ejercicio sean una parte importante de la vida cotidiana. La guardería cuenta con instalaciones acogedoras, un gran gimnasio y está cerca de versátiles áreas de deportes y senderismo. Las áreas de juego del jardín de infancia están disponibles para todos los niños. El jardín de infancia Paloaukea también colabora con la sección contigua de educación preescolar y primaria y también con el hogar de ancianos que está cerca.

Yetitablet ha estado en el jardín de infancia Paloaukea desde finales de 2018 y ha estado en uso diario desde entonces; Por ejemplo, en un grupo llamado "Hyrrät", Annina Hirvonen, responsable de la educación infantil temprana, señala que "a los niños les gusta la Yetitablet y siempre están a su alrededor. ¡Yeti es la atracción principal!”. La Yetitablet se usa principalmente en pequeños grupos dirigidos por un maestro de jardín de infancia, pero a veces los niños pueden jugar sus juegos favoritos de forma independiente. Yetitablet se utiliza diariamente para una variedad de actividades. Por ejemplo, los niños pueden jugar juegos educativos sobre múltiples temas, como matemáticas y música.

Yetitablet también permite a los niños dibujar juntos, escuchar y tocar música juntos y ver material didáctico y programas de Yle Arena y YouTube. Los niños también usan la Yetiablet para crear presentaciones de baile al ver videos de música e imitarlos, así como usar la tableta para reproducir música de fondo en sus propias presentaciones originales.

Paloaukea kuva 3.jpg

….

….Yetitablet develops children's social skills..Yetitablet ryhmäyttää ja kehittää lasten sosiaalisia taitoja..Yetitablet desarrolla las habilidades sociales de los niños….

….

The Yetitablet develops children's communication skills. For example, in the Hyrrät group there are children from 2 years to 6 years old and they all use the Yetitablet in one larger group or in small groups. When children use Yeti, there are situations where children are teaching each other.

For example, one child knows how to use a particular application and teaches how to use it for another, while the other teaches the third. “This is how children learn communication skills and positive group spirit”, says Elina Keskinen, a kindergarten teacher. Yetitablet also contains 10 touch points, which allows many children to use the tablet at the same time. That way the children don’t always have to wait for their turn, and instead they can work and play together. For this and many other reasons, Yetitablet is an excellent teamwork tool.

Because of the large size of the tablet, children also need to work together. The Yetitablet is attached to the wall at the Paloaukea kindergarten which means that if the small children can’t reach to the top of the tablet they learn to ask for help from older children. This is how the older children also learn to help smaller ones, says Keskinen. Yetitablet is safe and durable, with a 4mm safety glass and a strong aluminum body. It can withstand heavy use with children and there is no need to worry about breaking it.

..

Yetitabletti ryhmäyttää ja kehittää lasten kommunikaatiotaitoja. Esimerkiksi Hyrrät-ryhmässä on lapsia 2-vuotiaista 6-vuotiaisiin ja he käyttävät kaikki yhdessä Yetiä isommissa ryhmissä taikka pienryhmissä. Lasten käyttäessä Yetiä syntyy tilanteita, joissa lapset keskenään opettavat toinen toisiaan.

Esimerkiksi yksi lapsi osaa käyttää jotain tiettyä sovellusta ja opettaa sen käyttöä toiselle, kun taas toinen opettaa kolmannelle. Näin lapset oppivat mm. kommunikaatiotaitoja ja positiivista ryhmähenkeä, kertoo lastentarhanopettaja Elina Keskinen. Yetitabletissa on myös 10 kosketuspistettä, mikä mahdollistaa monen lapsen käyttää tablettia samanaikaisesti. Näin ollen ei lapsien aina tarvitse odottaa omaa vuoroaan vaan lapset pääsevät yhdessä työskentelemään ja pelaamaan Yetillä. Tästäkin syystä Yetitablet on erinomainen ryhmätyöskentelyväline.

Tabletin ison koon vuoksi on lapsien tehtävä myös yhteistyötä keskenään. Yetitablet on kiinnitettynä paikan päällä Paloaukean päiväkodissa seinään, jolloin pienet lapset oppivat pyytämään apua vanhemmilta lapsilta, jos eivät yletä aivan tabletin yläreunaan asti. Näin myös vanhemmat lapset oppivat auttamaan pienempiään, toteaa Keskinen. Yetitablet on turvallinen ja kestävä, siinä on 4mm turvalasi sekä vahva alumiinirunko, näin ollen se kestää kovaakin käyttöä lasten kanssa, eikä rikkoutumista tarvitse pelätä.

..

El Yetitablet desarrolla las habilidades de comunicación de los niños. Por ejemplo, en el grupo Hyrrät hay niños de 2 a 6 años de edad y todos usan la Yetitablet en un grupo más grande o en grupos pequeños. Cuando los niños usan Yeti, hay situaciones en las que los niños se enseñan unos a otros.

Por ejemplo, un niño sabe cómo usar una aplicación particular y enseña al otro cómo usarla, mientras que el otro enseña el tercero. "Así es como los niños aprenden habilidades de comunicación y espíritu de grupo positivo", dice Elina Keskinen, una maestra de jardín de infancia. Yetitablet también contiene 10 puntos de contacto, lo que permite que muchos niños utilicen la tableta al mismo tiempo. De esa manera, los niños no siempre tienen que esperar su turno, sino que pueden trabajar y jugar juntos. Por esta y muchas otras razones, Yetitablet es una excelente herramienta de trabajo en equipo.

Debido al gran tamaño de la tableta, los niños también necesitan trabajar juntos. Yetitablet está sujetada a la pared en el jardín de infancia Paloaukea, lo que significa que si los niños pequeños no pueden alcanzar la parte superior de la tablet, aprenden a pedir ayuda a los niños mayores. Así es como los niños mayores también aprenden a ayudar a los más pequeños, dice Keskinen. Yetitablet es seguro y duradero, con un cristal de seguridad de 4 mm y un cuerpo de aluminio resistente. Puede soportar un uso intensivo con niños y no hay necesidad de preocuparse de que se rompa.

….

Picture1.jpg

….

The Yetitablet is easy to use as it has the Android operating system which is familiar to everyone working in a nursery and even familiar to some of the children. The open Android guarantees a versatile and extensive device, for example, millions of apps from Google Play are available. However, in Paloaukea kindergarten, the use of the tablet is partially limited by blocking certain content and applications so that the use is safe for children.

..

Yetitablettia on helppo käyttää, sillä Android käyttöjärjestelmä on tuttu kaikille päiväkodissa työskenteleville ja tuttu jopa osalle lapsista. Avoin Android takaa laitteen monipuolisen ja laajan käytön, esimerkiksi Googlen Play kaupan miljoonat sovellukset ovat käytettävissä. Päiväkodissa tabletin käyttöä on kuitenkin rajattu osittain lukitsemalla tiettyjä sisältöjä ja sovelluksia, jolloin käyttö on lapsille sopivaa ja turvallista.

..

La Yetitablet es fácil de usar ya que tiene el sistema operativo Android que es familiar para todos los que trabajan en una guardería e incluso para algunos de los niños. El Android libre garantiza un dispositivo versátil y extenso, por ejemplo, hay millones de aplicaciones de Google Play disponibles. Sin embargo, en el jardín de infancia Paloaukea, el uso de la tableta se limita parcialmente al bloquear ciertos contenidos y aplicaciones para que sea seguro para los niños.

….